سلامت مردان

سلامت اسپرم در مردان

سلامت اسپرم در مردان

جنبش (حرکتی) هر اسپرم به طور موثر یا حتی به طور کامل حرکت نمی کند، اما این طبیعی است. فقط حدود 40 درصد یا بیشتر از آنها باید حرکت کنند تا بتوانید بارور شوید