اسپری نیترومینت®

 

اسپری نیترومینت®

هر بطری 10 گرمی دارو حاوی 8 گرم محلول نیتروگلسیرین 1% می باشد.

هر دوز حاوی 0.4 میلی گرم نیتروگلیسیرین بوده و هر بطری حداقل 180 دوز بیمار را تامین می کند.

دوز مصرفی:

در مواقع حمله 1 یا 2 دوز می بایست زیر زبان در حالت نشسته اسپری می شود.

موارد مصرف:

  • آنژین صدری حاد
  • جلوگیری از حملات آنژین با استفاده دارو قبل از فعالیت بدنی
  • درمان کمکی در موارد اورژانس نارسایی حاد بطن چپ
  • کاهش فشار پر شدگی در انفاکتوس حاد قلبی